اتوکد

صفحه اصلی  /  دوره ها

اتوکد

رایگان

اتوکد

موضوعات 65 کلیپ آموزش اتوکد
01) نرم افزار های طراحی
02) تاریخچه نرم افزار
03) سیستم مختصاتی مطلق
04) سیستم های مختصاتی نسبی ومطلق
05) کار با snap ها
06) ترسیم Circle
07) درس TRIM وmirror
08)درس COPYو MORE
09) درسZOOM
10)درس ROTATE
11) درسRAY – XLINE – OFFSET
12) تمرین 1
13) بخش(SCALE- STRETCH)
14) بخشArray
15) ترسیم Poly line
16) ترسم کمان
17) تمرین 2
18) کار با نقاط
19) ایجاد انحنا ویخ
20) بیضی وچهار ضلعی
21) رشد خطوط
22) لایه بندی
23) تمرین صنعتی
24) محاسبات در اتوکد
25) هاشور
26) ایجاد Block
27) ویرایش پیشرفته
28) چند خطی موازی
29) اندازه گذاری روش اول
30) اندازه گذاری روش دوم
31) قیود در اتوکد
32)بخش Layout چاپ نقشه
33) بخش Vports دریچه های دید
34)بخش Box اشیائ آماده
35) انواع اشیائ سه بعدی
36) ترکیبات Boolean
37) بخش3D Rotate
38) تمرین پنجره
39) بخشWCS, UCS
40) رشد اشیاء extrude
41) کار با PEDIT ,BO
42) گردی لبه ها 3D Fillet
43) دوزان اشیاء دو بعدی
44) کار با دستور Loft
45) تمرین مکانیک
46) برش ومقطع Slice
47) چرخش دوربین
48)بخش Solid edit ویرایش حجم ها
49) طراحی سطوح سه بعدی
50) تبدیل سطوح به یکدیگر
51) طراحی گنبد سه بعدی
52) سطح بندی Mesh
53) تراز بندی سه بعدی اشیاء
54) کار با دوربین در اتوکد
55) انواع نور ها در اتوکد
56) متریال
57) ساخت متریال
58) حرکت دوربین
59) کار با دستورات فضای کاغذ
60) خطوط دید وندید
61) نرم افزاهای جانبی Fusion
62) طراحی آلاچیق
63) طراحی صنعتی
64) تمرین صنعتی
65) برنامه نویسی در اتوکد

آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

موضوعات 65 کلیپ آموزش اتوکد
01) نرم افزار های طراحی
02) تاریخچه نرم افزار
03) سیستم مختصاتی مطلق
04) سیستم های مختصاتی نسبی ومطلق
05) کار با snap ها
06) ترسیم Circle
07) درس TRIM وmirror
08)درس COPYو MORE
09) درسZOOM
10)درس ROTATE
11) درسRAY – XLINE – OFFSET
12) تمرین 1
13) بخش(SCALE- STRETCH)
14) بخشArray
15) ترسیم Poly line
16) ترسم کمان
17) تمرین 2
18) کار با نقاط
19) ایجاد انحنا ویخ
20) بیضی وچهار ضلعی
21) رشد خطوط
22) لایه بندی
23) تمرین صنعتی
24) محاسبات در اتوکد
25) هاشور
26) ایجاد Block
27) ویرایش پیشرفته
28) چند خطی موازی
29) اندازه گذاری روش اول
30) اندازه گذاری روش دوم
31) قیود در اتوکد
32)بخش Layout چاپ نقشه
33) بخش Vports دریچه های دید
34)بخش Box اشیائ آماده
35) انواع اشیائ سه بعدی
36) ترکیبات Boolean
37) بخش3D Rotate
38) تمرین پنجره
39) بخشWCS, UCS
40) رشد اشیاء extrude
41) کار با PEDIT ,BO
42) گردی لبه ها 3D Fillet
43) دوزان اشیاء دو بعدی
44) کار با دستور Loft
45) تمرین مکانیک
46) برش ومقطع Slice
47) چرخش دوربین
48)بخش Solid edit ویرایش حجم ها
49) طراحی سطوح سه بعدی
50) تبدیل سطوح به یکدیگر
51) طراحی گنبد سه بعدی
52) سطح بندی Mesh
53) تراز بندی سه بعدی اشیاء
54) کار با دوربین در اتوکد
55) انواع نور ها در اتوکد
56) متریال
57) ساخت متریال
58) حرکت دوربین
59) کار با دستورات فضای کاغذ
60) خطوط دید وندید
61) نرم افزاهای جانبی Fusion
62) طراحی آلاچیق
63) طراحی صنعتی
64) تمرین صنعتی
65) برنامه نویسی در اتوکد

52 فایل
رایگان
16 MB
رایگان
17 MB
رایگان
22 MB
رایگان
25 MB
رایگان
35 MB
رایگان
46 MB
رایگان
35 MB
رایگان
55 MB
رایگان
28 MB
رایگان
43 MB
رایگان
67 MB
رایگان
59 MB
رایگان
19 MB
رایگان
40 MB