آرشیکد گرافیسافت

صفحه اصلی  /  دوره ها

آرشیکد گرافیسافت

رایگان

آرشیکد گرافیسافت

آموزش مقدمــــــــــاتی:
1) آموزش نصب و فعالسازی برنامه
2) آموزش ساخت محیط کاری و آشنایی با محیط برنامه
3) ساخت Tpl و ویرایش های اولیه
4) امکانات جدید آرشیکد 21 و 22
5) آموزش ابزار خط قسمت اول
6) آموزش ابزار خط قسمت دوم
7) وارد کردن نقشه اتوکد به آرشیکد قسمت اول
8) وارد کردن نقشه اتوکد به آرشیکد قسمت دوم
9) تنظیم طبقات و لایه ها در آرشیکد
10) تنظیم طبقات و جانمایی فایلهای کد در طبقات
11) آموزش ابزار دیوار در آرشیکد
12) آموزش ابزار درب
13) آموزش ابزار پنجره
14) ابزار سطح و کف در آرشیکد
15) طریقه مبلمان گزاری قسمت اول
16) طریقه مبلمان گزاری قسمت دوم
17) خلاصه ای از درسهای انجام شده ی قسمت مقدماتی

بخش مقدماتی

بخش مقدماتی

آموزش مقدمــــــــــاتی:
1) آموزش نصب و فعالسازی برنامه
2) آموزش ساخت محیط کاری و آشنایی با محیط برنامه
3) ساخت Tpl و ویرایش های اولیه
4) امکانات جدید آرشیکد 21 و 22
5) آموزش ابزار خط قسمت اول
6) آموزش ابزار خط قسمت دوم
7) وارد کردن نقشه اتوکد به آرشیکد قسمت اول
8) وارد کردن نقشه اتوکد به آرشیکد قسمت دوم
9) تنظیم طبقات و لایه ها در آرشیکد
10) تنظیم طبقات و جانمایی فایلهای کد در طبقات
11) آموزش ابزار دیوار در آرشیکد
12) آموزش ابزار درب
13) آموزش ابزار پنجره
14) ابزار سطح و کف در آرشیکد
15) طریقه مبلمان گزاری قسمت اول
16) طریقه مبلمان گزاری قسمت دوم
17) خلاصه ای از درسهای انجام شده ی قسمت مقدماتی

آرشیکد22

آرشیکد22

32 فایل