پک شماره3

صفحه اصلی  /  دوره ها

پک شماره3

300,000 تومان

پک شماره3

این پک آموزشی به 8 بخش تقسیم شده است.آموزش دیوار پرده ای، آموزش پوسته، آموزش مورف، آموزش پروفایل منیجر،نمونه های موردی آرشیکد و تمرین آنها،آموزش طراحی سریع با آرشیکد و امکانات جدید آرشیکد و همچنین در فصل آخر به آموزش احجام پارامتریک می پردازیم و ارتباط بین نرم افزار راینو و گراسهاپر را با آرشیکد برقرار می کنیم.

فصل اول: آموزش دیوار پرده ای

فصل اول: آموزش دیوار پرده ای

1)آموزش دیوار شیشه ای قسمت اول

فصل دوم: آموزش پروفایل منیجر

فصل دوم: آموزش پروفایل منیجر

فصل سوم: آموزش ابزار مورف

فصل سوم: آموزش ابزار مورف

فصل چهارم: آموزش ابزار پوسته Shell

فصل چهارم: آموزش ابزار پوسته Shell

فصل پنجم: آموزش مدلینگ سریع در آرشیکد

فصل پنجم: آموزش مدلینگ سریع در آرشیکد

فصل ششم: طراحی پارامتریک(ارتباط بین آرشیکد و گراسهاپر)

فصل ششم: طراحی پارامتریک(ارتباط بین آرشیکد و گراسهاپر)